Algemene voorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOOR U DEZE WEBSITE GEBRUIKT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar hier wordt verwezen) bevatten de voorwaarden voor gebruik van onze website www.corega.be (onze website), hetzij als gast of geregistreerde gebruiker. Het gebruik van onze website omvat toegang tot, bladeren door en inschrijvingen voor het gebruik van onze website.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website gebruikt, omdat ze van toepassing zijn op uw gebruik van onze website. Wij bevelen aan dat u deze voorwaarden afdrukt voor toekomstig gebruik.

Door onze website te gebruiken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u akkoord gaat om ze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden mag u deze website niet gebruiken.

ANDERE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende bijkomende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:

  • Ons privacybeleid dat de voorwaarden uiteenzet waaronder wij persoonsgegevens verwerken die we van u verzamelen, of die u ons meedeelt. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met dergelijke verwerking en verzekert u dat alle gegevens die u verstrekt accuraat zijn. 
  • Ons beleid voor aanvaardbaar gebruik , dat het toegestane en het niet-toegestane gebruik van onze website uiteenzet. Als u onze website gebruikt, moet u akkoord gaan met dit beleid voor aanvaardbaar gebruik.
  • Ons cookiebeleid dat informatie geeft over de cookies op onze website.

WIJZIGINGEN AAN DEZE VOORWAARDEN

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elke moment herzien door deze pagina aan te passen.

Controleer deze pagina regelmatig om nota te nemen van wijzigingen die we hebben aangebracht, omdat die voor u bindend zijn.

WIJZIGINGEN AAN ONZE WEBSITE

Wij kunnen onze website af en toe actualiseren, en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud van onze website op elk moment verouderd kan zijn, en dat we niet verplicht zijn om die te actualiseren.

Wij garanderen niet dat onze website, of de inhoud ervan, vrij zal zijn van fouten of omissies.

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op onze website en op het materiaal dat daarop wordt gepubliceerd. Deze werken zijn wereldwijd beschermd door auteursrecht en verdragen. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Het is toegestaan om één kopie af te drukken en passages te downloaden van de pagina's van onze website voor uw persoonlijk gebruik en u kunt de aandacht van andere personen bij uw organisatie vestigen op het materiaal dat op onze website is geplaatst.

Het is niet toegestaan om de papierversie of digitale kopieën van het door u afgedrukte of gedownloade materiaal te wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, videobeelden of audio-opnamen of grafische voorstellingen afzonderlijk van enige vergezellende tekst gebruiken.

Onze status (en die van andere vermelde bijdragers) als de auteurs van het materiaal op onze website dient te allen tijde te worden erkend.

Het is niet toegestaan enig deel van het materiaal op onze website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder een licentie van ons of onze licentiehouders te verkrijgen.

Indien u enig deel van onze website in strijd met de onderhavige gebruiksvoorwaarden afdrukt, kopieert of downloadt, dan vervalt uw recht van gebruik van onze website onmiddellijk en dient u, naar ons goeddunken, de door u gemaakte kopieën van het materiaal te retourneren of te vernietigen.

NIET VERTROUWEN OP INFORMATIE

De inhoud van onze website wordt enkel verstrekt als algemene informatie. Hij is niet bedoeld voor gebruik als advies waarop u kunt vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd medisch advies inwinnen voordat u al dan niet actie onderneemt op basis van de inhoud op onze website.

Hoewel wij redelijke inspanningen doen om de informatie op onze website bij te werken, beweren wij niet, en verzekeren of garanderen wij niet, uitdrukkelijk of impliciet, dat de inhoud van onze website nauwkeurig, volledig of up-to-date is. 

BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt die voor overlijden of persoonlijke verwondingen door onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verklaringen, of door enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of ingeperkt door de Engelse wetgeving.

Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere bepalingen die van toepassing zouden kunnen zijn op onze website of inhoud ervan, uitdrukkelijk of impliciet, uit.

Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige gebruiker, voor enig verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, die voortvloeien uit of in verband met:

  • gebruik van onze website, of onmogelijkheid om onze website te gebruiken; of
  • gebruik van, of vertrouwen op enige inhoud die wordt gepubliceerd op onze website. 

Als u een zakelijke gebruiker bent, merk dan op dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zullen zijn voor:

  • winstderving, verlies van verkoop, contracten of omzet;
  • onderbreking van bedrijfsactiviteiten;
  • verlies van geanticipeerde besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • indirecte of gevolgschade of verliezen.

Als u een consument bent, merk dan op dat wij onze website alleen aanbieden voor thuis- en privégebruik. U gaat ermee akkoord om onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk tegenover u voor enige winstderving, het verlies van zakelijke activiteiten, de onderbreking van zakelijke activiteiten of het verlies van kansen op zakelijke activiteiten.

Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade door een virus, distributed-denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computeruitrusting, computersoftware, gegevens of ander materiaal in uw eigendom zou kunnen infecteren, ten gevolge van uw gebruik van onze website of van het downloaden van inhoud van onze website, of van een website die eraan is gelinkt.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op voor de inhoud van websites met links op onze website. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als een ondersteuning van deze gelinkte websites door ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik ervan.

UPLOADEN VAN INHOUD NAAR ONZE WEBSITE

Wanneer u gebruikmaakt van een functie die u in staat stelt om materiaal op onze website te uploaden of contact te maken met andere gebruikers van onze website, dan dient u de inhoudsnormen vervat in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik na te leven.

U garandeert dat dergelijke bijdragen voldoen aan deze normen en u verbindt zich ertoe ons schadeloos te stellen voor enige inbreuk op deze garantie. Als u een consument bent, betekent dit dat u verantwoordelijk zult zijn voor elk verlies of elke schade die wij lijden als resultaat van uw inbreuk op de garantie.

Materiaal dat u op onze website uploadt, wordt beschouwd als niet vertrouwelijk van aard en wordt niet door auteursrecht beschermd en derhalve hebben wij het recht om dergelijk materiaal voor welke doeleinden dan ook te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken aan derden. Het zal ons vrij staan om ideeën, concepten, knowhow of technieken die zijn vervat in zulke informatie te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten die dergelijke informatie bevatten.

Wij hebben tevens het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat door u op onze website werd geplaatst of geüpload, hun intellectuele-eigendomsrechten of hun recht op privacy schendt.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van materialen die door u of enige andere gebruiker van onze website werden geplaatst.

Wij hebben het recht om alle materialen of postings van u op onze website te verwijderen indien dit materiaal, naar onze mening, niet voldoet aan de inhoudsnormen vervat in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

De inzichten die worden uitgedrukt op onze website door andere gebruikers vertegenwoordigen niet onze inzichten of waarden.

VIRUSSEN

Wij garanderen niet dat onze website veilig zal zijn voor of vrij zal zijn van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze website. U moet eigen virusbeschermingssoftware gebruiken.

Het is niet toegestaan om onze website te misbruiken door het doelbewust introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. Het is niet toegestaan om onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die met onze website is verbonden. Het is niet toegestaan om onze website aan te vallen door een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service-aanval. Inbreuk op deze bepaling vormt een strafbaar vergrijp uit hoofde van de Wet betreffende misbruik van computers uit 1990. Wij zullen dergelijke inbreuken melden aan de relevante ordehandhavingsdiensten en zullen onze medewerking verlenen aan deze autoriteiten door uw identiteit aan hen te onthullen. In geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht van gebruik van onze website onmiddellijk.

LINKS NAAR ONZE WEBSITE

U mag een link aanbrengen naar onze homepage op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en wettelijke manier doet en geen schade toebrengt aan onze reputatie of er voordeel uit haalt.

Het is niet toegestaan om een link aan te brengen die enige vorm van samenwerking, goedkeuring of onderschrijving onzerzijds suggereert welke niet bestaat.

Het is niet toegestaan om een link naar onze website aan te brengen op een website waarvan u geen eigenaar bent.

Onze website mag niet in een andere website worden geframed en het is niet toegestaan om een link aan te brengen naar enig ander deel van onze website dan de homepage.

Wij behouden ons het recht voor om uw linktoestemming in te trekken zonder kennisgeving.

De website waarin u de link plaatst, moet op elk vlak voldoen aan de inhoudsnormen die worden uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Indien u gebruik wenst te maken van ander materiaal dan het hierboven vermelde materiaal op onze website, dan dient u uw verzoek te richten aan

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.
Site Apollo
Avenue Pascal,   2- 4- 6
1300 Wavre
Belgium

LINKS EN HULPBRONNEN VAN DERDEN OP ONZE WEBSITE

Indien onze website links naar andere websites en hulpbronnen verstrekt door derden bevat, dan worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt.

Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites of hulpbronnen.

RAPPORTEREN VAN BIJWERKINGEN AAN ONS

Wij moedigen onze consumenten aan om alle vermoede bijwerkingen van het gebruik van onze producten te rapporteren. Als u een bijwerking wenst te rapporteren, bezoek dan http://gsk.be/ en rapporteer de bijwerking door de instructies op de website te volgen.

Als u zich zorgen maakt over bijwerkingen of als u denkt dat ze ernstig zijn, breng dan uw arts, tandarts of apotheker op de hoogte, omdat zij het best geplaatst zijn om u advies te geven.

TOEPASSELIJK RECHT

Als u een consument bent, merk dan op dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan worden beheerst door Engels recht. U en wij gaan beiden akkoord met de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales. Echter, als u een inwoner van Noord-Ierland bent, kunt u ook een rechtszaak aanspannen in Noord-Ierland, en als u een inwoner van Schotland bent, kunt u ook een rechtszaak aanspannen in Schotland.

Als u een onderneming bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan (alsook enige niet-contractuele disputen of claims) beheerst door Engels recht. We gaan beiden akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

HANDELSMERKEN

POLIGRIP, POLIDENT en COREGA zijn handelsmerken van de GSK-bedrijvengroep.

CONTACTEER ONS

U kunt contact opnemen met ons:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.
Site Apollo
Avenue Pascal,   2- 4- 6
1300 Wavre
Belgium

Dank u dat u onze website hebt bezocht.