Beleid voor aanvaardbaar gebruik

Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik bepaalt de voorwaarden tussen u en ons waaronder u gebruik mag maken van onze website [corega.be]. Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van onze website.

Door onze website te gebruiken geeft u aan dat u akkoord gaat om alle bepalingen uit dit beleid voor aanvaardbaar gebruik na te leven, die een aanvulling vormen op onze voorwaarden voor het gebruik van de website. 

NIET TOEGESTAAN GEBRUIK

U mag onze website enkel gebruiken voor wettige doeleinden. U mag onze website niet gebruiken:

 • op enige manier die toepasselijke, lokale, nationale of internationale wetten of voorschriften schendt;
 • op enige manier die onrechtmatig of frauduleus is of die een onrechtmatig of frauduleus doel of gevolg heeft;
 • met het doel om schade te berokkenen aan minderjarigen of pogingen daartoe te doen;
 • om materiaal dat niet aan onze inhoudsnormen voldoet te verzenden, doelbewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of opnieuw te gebruiken;
 • om ongevraagde of onrechtmatige reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van dergelijke colportage (spam) te verzenden of te laten verzenden;
 • om doelbewust materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware bevat of enige andere schadelijke programma's of soortgelijke computercodes die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden, te verspreiden, te verzenden of te uploaden.

U verbindt zich er tevens toe:

 • geen deel van onze website te verveelvuldigen, te reproduceren, te kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van de voorwaarden voor gebruik van onze website;
 • geen toegang te zoeken zonder toestemming tot, of over te gaan tot het verstoren, beschadigen of ontwrichten;
 • van enig deel van onze website;
 • van enige apparatuur of netwerk waarop onze website is opgeslagen;
 • van enige software gebruikt voor het ter beschikking stellen van onze website of;
 • van apparatuur, netwerken of software die het eigendom zijn van of gebruikt worden door derden.

INTERACTIEVE DIENSTEN

Wij kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op onze website.

In gevallen waar wij een interactieve dienst aanbieden, zullen wij duidelijke informatie aan u verstrekken omtrent het soort aangeboden dienst, of er wordt gemodereerd en de gebruikte moderatievorm (met inbegrip van of het een menselijke of technische moderatie betreft).

Wij zullen ons best doen om de mogelijke risico's voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) door derden te beoordelen wanneer zij een interactieve dienst gebruiken die wij op onze website aanbieden en wij zullen in elk geval besluiten of enige moderatie van de relevante dienst wenselijk is (met inbegrip van de te hanteren moderatie) in het licht van deze risico's. Wij zijn echter geenszins verplicht om toezicht te houden op enige interactieve dienst die wij op onze website verlenen of die te bewaken of te modereren en wij aanvaarden uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade voortvloeiend uit het gebruik van enige interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of het een gemodereerde dienst betreft of niet.

Het gebruik van onze interactieve diensten door minderjarigen is onderhevig aan de toestemming van hun ouders of voogd. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestaan om gebruik te maken van interactieve diensten dat het belangrijk is om hun kinderen voor te lichten over hun veiligheid online, aangezien moderatie niet onfeilbaar is. Minderjarigen die gebruikmaken van interactieve diensten, dienen op de hoogte gesteld te worden van de potentiële risico's.

INHOUDSNORMEN

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle materiaal dat u bijdraagt aan onze website (bijdragen), en enige hiermee verband houdende interactieve diensten.

U dient de volgende normen in zowel letter als geest na te leven. De normen zijn van toepassing op alle bijdragen, hetzij geheel of gedeeltelijk.

De bijdragen dienen:

 • nauwkeurig te zijn (indien ze feiten vermelden);
 • oprecht te zijn (indien ze opinies vermelden);
 • de toepasselijke wetten in het VK en enig ander land waarin ze worden geplaatst, na te leven.

De bijdragen mogen geen:

 • materiaal bevatten dat lasterlijk is voor andere personen;
 • materiaal bevatten dat obsceen, aanstootgevend, haatdragend of opruiend is;
 • seksueel expliciet materiaal propageren;
 • geweld bevorderen;
 • discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd propageren;
 • enige inbreuk plegen op het auteursrecht, databaserecht of handelsmerk van andere personen;
 • personen misleiden;
 • enige wettelijke verplichting jegens derden schenden, zoals een contractuele verplichting of een verplichting tot geheimhouding;
 • illegale activiteiten bevorderen;
 • bedreigend, beledigend zijn of inbreuk plegen op de privacy van anderen, of overlast, ongemak of onnodige ongerustheid veroorzaken;
 • anderen intimideren, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of grieven;
 • gebruikt worden om zich uit te geven voor andere personen of uw identiteit of verwantschap met andere personen verkeerd voor te stellen;
 • de indruk geven dat ze van ons afkomstig zijn indien dat niet het geval is;
 • enige onrechtmatige handeling zoals (uitsluitend verstrekt als voorbeeld) inbreuk op auteursrecht of misbruik van computers gedogen, bevorderen of eraan meewerken.

OPSCHORTING EN BEËINDIGING

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is geweest van een inbreuk op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik door uw gebruik van onze website. In geval van een inbreuk op dit beleid kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden uit hoofde waarvan het u is toegestaan om onze website te gebruiken en kan leiden tot het treffen van één of alle van de volgende maatregelen onzerzijds:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze website te gebruiken;
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van berichten en materiaal die/dat u op onze website hebt gezet;
 • Een waarschuwing geven;
 • De instelling van een gerechtelijke procedure tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (met inbegrip, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk;
 • Verdere gerechtelijke stappen tegen u;
 • Bekendmaking van deze informatie aan rechtshandhavingsdiensten als wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor handelingen ingevolge enige inbreuk op het onderhavige beleid voor aanvaardbaar gebruik. De maatregelen omschreven in het onderhavige beleid zijn niet beperkt en wij kunnen alle andere maatregelen nemen die wij redelijkerwijze geschikt achten.

WIJZIGINGEN AAN HET BELEID VOOR AANVAARDBAAR GEBRUIK

Wij kunnen dit beleid voor aanvaardbaar gebruik op elke moment herzien door deze pagina aan te passen. U verbindt zich ertoe om deze pagina van tijd tot tijd te controleren teneinde u op de hoogte te stellen van eventuele door ons aangebrachte wijzigingen aangezien die in rechte afdwingbaar zijn. Sommige van de bepalingen van het onderhavige beleid voor aanvaardbaar gebruik kunnen tevens worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze website zijn vermeld.